Habib Koité & Bamada - Somerville Theatre 3/20/2010

See our blog!


Habib Koite

Habib Koite

Habib Koite

Habib Koite

Habib Koite

Habib Koite

Habib Koite & Bamada 3/20/2010
Habib Koite & Bamada 3/20/2010
(2:39 montage)